جدول مقايسه اي ماشين هاي لبه چسبان محک

لينک ها 

کد کالا 

نام کالا 

مدل 

ايستگاه ها 

پيش گرم کن

پيش فرز

ايستگاه چسب

سرو ته زن اتوماتيک

فرز اوليه

فرز پخ زن

کرنر زن

ليسه

پاشش روغن

پوليش

شيار زن

سرو ته زن دستي

مشخصات فني

2104700

لبه چسبان پرتابل 15 وات محک پهناي نوار 45 ميليمتر

KM08

-

-

دارد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشخصات فني

2104800

لبه چسبان پرتابل 25 وات
محک پهناي نوار 55 ميليمتر

KM09

-

-

دارد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشخصات فني

2104100

لبه چسبان منحني زن دور متغير تک فاز

MFB516

-

-

دارد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشخصات فني

2104200

لبه چسبان تمام اتوماتيک 4 ايستگاه گارگاهي محک

MFB45x3A

-

-

دارد

دارد

دارد

-

-

-

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2102300

لبه چسبان 4 ايستگاه کارگاهي محک با فرز سر و ته زن دستي

ALEBM45M

-

-

دارد

-

دارد

-

-

-

-

دارد

-

دارد

مشخصات فني

2104600

لبه چسبان تمام اتوماتيک 4 ايستگاه کارگاهي محک

MFB60A

-

-

دارد

دارد

دارد

-

-

-

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2104300

لبه چسبان تمام اتوماتيک 4 ايستگاه خدماتي محک

MFB325

-

-

دارد

دارد

دارد

-

-

-

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2103900

لبه چسبان تمام اتوماتيک 5 ايستگاه خدماتي محک

TZ808S II

-

-

دارد

دارد

دارد

-

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2104400

لبه چسبان 5 ايستگاه تمام اتوماتيک کارگاهي خدماتي محک

MFB600

-

-

دارد

دارد

دارد

-

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2104500

لبه چسبان تمام اتوماتيک 5 ايستگاه خدماتي محک

MFB365

-

-

دارد

دارد

دارد

-

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2103200

لبه چسبان تمام اتوماتيک 6 ايستگاه خدماتي محک

MA803 A II

دارد

-

دارد

دارد

دارد

-

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2101700

لبه چسبان تمام اتوماتيک 6 ايستگاه خدماتي محک

ALEBM-55 B

-

-

دارد

دارد

دارد

دارد

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2103300

لبه چسبان تمام اتوماتيک 6 ايستگاه خدماتي محک با کنترل PLC

MA-880 A

دارد

-

دارد

دارد

-

دارد

-

دارد

-

دارد

-

-

مشخصات فني

2103600

لبه چسبان تمام اتوماتيک 8 ايستگاه خدماتي محک با کنترل PLC

MA-803 DJ

-

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

-

دارد

دارد

دارد

-

-

مشخصات فني

2103700

لبه چسبان تمام اتوماتيک 7 ايستگاه خدماتي محک با با کنترل PLC

MA-803 DJ-1

-

دارد

دارد

دارد

دارد

-

-

دارد

دارد

دارد

-

-