ريل برقي جرثقيل يک تن شش بلبرينگ محک - TD-1/1

ريل برقي جرثقيل يک تن شش بلبرينگ محک

جزئیات بیشتر
ريل برقي جرثقيل يک تن محک - TD-1/1

ريل برقي جرثقيل يک تن محک

جزئیات بیشتر
ريل برقي جرثقيل نيم تن محک - TD-0.5

ريل برقي جرثقيل نيم تن محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 250 کيلويي 12 متري محک - PA 250A/12

بالا بر برقي 250 کيلويي 12 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 250 کيلويي 22 متري محک - PA 250A/22

بالا بر برقي 250 کيلويي 22 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 400 کيلويي 12 متري محک - PA 400A/12

بالا بر برقي 400 کيلويي 12 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 400 کيلويي 22 متري محک - PA 400A/22

بالا بر برقي 400 کيلويي 22 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 600 کيلويي 12 متري محک - ELECTRIC HOIST  PA 600A/12

بالا بر برقي 600 کيلويي 12 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 600 کيلويي 22 متري محک - ELECTRIC HOIST  PA 600A/22

بالا بر برقي 600 کيلويي 22 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 800 کيلويي 12 متري محک - ELECTRIC HOIST  PA 800A/12

بالا بر برقي 800 کيلويي 12 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 800 کيلويي 22 متري محک - ELECTRIC HOIST  PA 800A/22

بالا بر برقي 800 کيلويي 22 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 1000 کيلويي 12 متري محک - ELECTRIC HOIST  PA 1000A/12

بالا بر برقي 1000 کيلويي 12 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 1000 کيلويي 18 متري محک - ELECTRIC HOIST  PA 1000A/18

بالا بر برقي 1000 کيلويي 18 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 1200 کيلويي 12 متري محک - ELECTRIC HOIST  PA 1200A/12

بالا بر برقي 1200 کيلويي 12 متري محک

جزئیات بیشتر
بالا بر برقي 1200 کيلويي 18 متري محک - ELECTRIC HOIST  PA 1200A/18

بالا بر برقي 1200 کيلويي 18 متري محک

جزئیات بیشتر
دستگاه بالابر برقي 500 کيلويي چهار کاره محک - ELECTRIC HOIST  KX-500C

دستگاه بالابر برقي 500 کيلويي چهار کاره محک

جزئیات بیشتر
دستگاه بالابر برقي 1000 کيلويي چهار کاره محک - ELECTRIC HOIST  KX-1000C

دستگاه بالابر برقي 1000 کيلويي چهار کاره محک

جزئیات بیشتر
بازوي جرثقيل 600 کيلو يي محک - HST 600-750

بازوي جرثقيل 600 کيلو يي محک

جزئیات بیشتر