دور کن ريل واگني محک:
شامل دستگاه هاي برش MDF با ريل واگني و با طول 2200 ، 3200 و 3800 ميليمتر

طول ريل
مدل کالا
کد کالا
قدرت
توضيحاتلينک محصول
2200MJ6122TY1223400220V - 4 Hp
دستيمشخصات فني
2200MJ6122TY
1223500380V - 7.5 Hp
دستيمشخصات فني
3200MJ6132TY1223900220V - 4 Hp
تنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني
3200MJ6132TY
1224000380V - 7.5 Hpتنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني
3800MJ6138TY1221600220V - 4 Hpتنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني
3800MJ6138TY1222200380V - 7.5 Hpتنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني

دور کن ريل واگني Bettn:
شامل دستگاه هاي برش MDF با ريل واگني و با طول  3200 ، 3800 ميليمتر

طول ريل
مدل کالا
کد کالا
قدرت
توضيحاتلينک محصول
3200MS-32451222400220V - 4 Hp
دستي- عرض ريل 41
مشخصات فني
3200MT-3245
1222500380V - 7.5 Hp
دستي- عرض ريل 41مشخصات فني
3200AS-32451222600220V - 4 Hp
اتومات - عرض ريل 41مشخصات فني
3200AT-3245
1222700380V - 7.5 Hpاتومات - عرض ريل 41مشخصات فني
3800MT-38451222800220V - 4 Hpدستي- عرض ريل 41مشخصات فني
3800AT-38451222900
380V - 7.5 Hpاتومات - عرض ريل 41مشخصات فني

دور کن ريل ساچمه اي محک:
شامل دستگاه هاي برش MDF با ريل ساچمه اي و با طول 1800، 2200 ، 3200 ميليمتر

طول ريل
مدل کالا
کد کالا
قدرت
توضيحاتلينک محصول
1800PPS-1800B1222300220V - 4 Hp
دستي- تک موتور
مشخصات فني
2200PPS-2200B
1223000380V - 6.3 Hp
دستي - تک موتور
مشخصات فني
2200PPS-2200B1223600220V - 4 Hp
دستي - تک موتورمشخصات فني
3200PPS-3200A-C
1223700380V - 6.3 Hpدستي - عمود زن 90 درجه
مشخصات فني
3200PPS-3200A-C1223100220V - 4 Hpدستي - عمود زن 90 درجهمشخصات فني
3200PPS-3200B-C1223200380V - 6.3 Hpدستي - زاويه زن 45 درجه
مشخصات فني

دور کن 2200 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک تک فاز - MJ6122TY

دور کن 2200 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک تک فاز

جزئیات بیشتر
دور کن 2200 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک سه فاز - MJ6122TY

دور کن 2200 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک سه فاز

جزئیات بیشتر
دور کن 3200 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک تک فاز - MJ6132TY

دور کن 3200 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک تک فاز

جزئیات بیشتر
دور کن 3200 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک سه فاز - MJ6132TY

دور کن 3200 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک سه فاز

جزئیات بیشتر
دور کن 3800 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک تک فاز - MJ6138TY

دور کن 3800 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک تک فاز

جزئیات بیشتر
دور کن 3800 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک سه فاز - MJ6138TY

دور کن 3800 ميليمتر 45 درجه با ريل واگني محک سه فاز

جزئیات بیشتر
دور کن 3200 م.م. 45 درجه ريل واگني تنظيم ارتفاع دستي تکفاز بـتـن - Bettn MS-3245

دور کن 3200 م.م. 45 درجه ريل واگني تنظيم ارتفاع دستي تکفاز بـتـن

جزئیات بیشتر
on دور کن 3200 م.م. 45 درجه ريل واگني تنظيم ارتفاع دستي سه فاز بـتـن - Bettn MT-3245

دور کن 3200 م.م. 45 درجه ريل واگني تنظيم ارتفاع دستي سه فاز بـتـن

جزئیات بیشتر
on دور کن 3200 م.م. 45 درجه ريل واگني تنظيم ارتفاع برقي تکفاز بـتـن - Bettn AS-3245

دور کن 3200 م.م. 45 درجه ريل واگني تنظيم ارتفاع برقي تکفاز بـتـن

جزئیات بیشتر
on دور کن 3200 م.م. 45 درجه ريل واگني تنظيم ارتفاع برقي سه فاز بـتـن - Bettn AT-3245

دور کن 3200 م.م. 45 درجه ريل واگني تنظيم ارتفاع برقي سه فاز بـتـن

جزئیات بیشتر
دور کن 3800 ميليمتر 45 درجه با ريل پيشرفته واگني تنظيم ارتفاع دستي - Bettn MT 3845

دور کن 3800 ميليمتر 45 درجه با ريل پيشرفته واگني تنظيم ارتفاع دستي

جزئیات بیشتر
دور کن 3800 ميليمتر 45 درجه با ريل پيشرفته واگني تنظيم ارتفاع برقي - Bettn AT 3845

دور کن 3800 ميليمتر 45 درجه با ريل پيشرفته واگني تنظيم ارتفاع برقي

جزئیات بیشتر
ماشين دور کن زاويه زن دستي 1800 ميليمتر تک فاز - PPS-1800B

ماشين دور کن زاويه زن دستي 1800 ميليمتر تک فاز

جزئیات بیشتر
ماشين دور کن زاويه زن دستي 2200 ميليمتر تک فاز - PPS-2200B

ماشين دور کن زاويه زن دستي 2200 ميليمتر تک فاز

جزئیات بیشتر
ماشين دور کن زاويه زن دستي 2200 ميليمتر سه فاز - PRECISION SLIDING TABLE PANEL SAW  PPS-2200B

ماشين دور کن زاويه زن دستي 2200 ميليمتر سه فاز

جزئیات بیشتر
ماشين دور کن 3200 ميليمتر 90 درجه سه فاز - PPS-3200 A-C

ماشين دور کن 3200 ميليمتر 90 درجه سه فاز

جزئیات بیشتر
ماشين دور کن 3200 ميليمتر 90 درجه تک فاز - PPS-3200 A-C

ماشين دور کن 3200 ميليمتر 90 درجه تک فاز

جزئیات بیشتر
ماشين دور کن 3200 ميليمتر 45 درجه سه فاز - PPS-3200 B-C

ماشين دور کن 3200 ميليمتر 45 درجه سه فاز

جزئیات بیشتر
on ماشين دور کن 3200 ميليمتر 45 درجه با ريل پيشرفته لوکوموتيوي سه فاز - SLIDING TABLE PANEL SAW  PPS-3200 B-A

ماشين دور کن 3200 ميليمتر 45 درجه با ريل پيشرفته لوکوموتيوي سه فاز

جزئیات بیشتر
on ماشين دور کن 3200 ميليمتر 45 درجه با ريل پيشرفته لوکوموتيوي تک فاز - SLIDING TABLE PANEL SAW  PPS-3200 B-A

ماشين دور کن 3200 ميليمتر 45 درجه با ريل پيشرفته لوکوموتيوي تک فاز

جزئیات بیشتر

صفحه قبل

| 1 / 2 |

صفحه بعد