دور کن ريل واگني محک:
شامل دستگاه هاي برش MDF با ريل واگني و با طول 2200 ، 3200 و 3800 ميليمتر

طول ريل
مدل کالا
کد کالا
قدرت
توضيحاتلينک محصول
2200MJ6122TY1223400220V - 4 Hp
دستيمشخصات فني
2200MJ6122TY
1223500380V - 7.5 Hp
دستيمشخصات فني
3200MJ6132TY1223900220V - 4 Hp
تنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني
3200MJ6132TY
1224000380V - 7.5 Hpتنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني
3800MJ6138TY1221600220V - 4 Hpتنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني
3800MJ6138TY1222200380V - 7.5 Hpتنظيم ارتفاع اتوماتيک - نمايشگر ديجيتالمشخصات فني

دور کن ريل ساچمه اي محک:
شامل دستگاه هاي برش MDF با ريل ساچمه اي و با طول 1800، 2200 ، 3200 ميليمتر

طول ريل
مدل کالا
کد کالا
قدرت
توضيحاتلينک محصول
1800PPS-1800B1222300220V - 4 Hp
دستي- تک موتور
مشخصات فني
2200PPS-2200B
1223000380V - 6.3 Hp
دستي - تک موتور
مشخصات فني
2200PPS-2200B1223600220V - 4 Hp
دستي - تک موتورمشخصات فني
3200PPS-3200A-C
1223700380V - 6.3 Hpدستي - عمود زن 90 درجه
مشخصات فني
3200PPS-3200A-C1223100220V - 4 Hpدستي - عمود زن 90 درجهمشخصات فني
3200PPS-3200B-C1223200380V - 6.3 Hpدستي - زاويه زن 45 درجه
مشخصات فني